Welkom bij Beverlo.net
http://www.beverlo.net
Beverlo! “ Een dorp met toekomst.”


Beleidsnota TFB (Task force Beverlo)

Wie zijn we?
De groep task Force Beverlo bestaat uit een groep mensen van goede wil uit
diverse lagen van de samenleving Beverlo. Met Beverlo bedoelen wij het
gebied binnen de dorpsgrenzen van Beverlo voor de fusie van 1976 met
uitzondering van Beringen-Mijn. (Dus Beverlo, Korspel).
Er zijn geen echte  structuren of kaders vastgelegd. Er is wel gestreefd naar
een goede mix van mensen die allen begaan zijn met de toekomst van het
dorp. Op één of andere wijze willen deze mensen investeren in de hoger
genoemde dorpsgemeenschap; hetzij met projecten en centen, hetzij met
energie, kennis of ervaring.
Het is de bedoeling om positieve krachten te bundelen en te activeren om alzo
een bijdrage te  leveren om van Beverlo een gezellig dorp te maken waar het
goed is om te wonen, te leven of te werken.
De groep als geheel wenst geen politieke, ideologische of filosofische
strekking na te streven.
De groep heeft tevens een open karakter waardoor zij dynamisch kan
inspelen op het betrekken van nieuwe leden naargelang behoefte .
De groep duidt een groepscoördinator aan en een verslaggever.

Waarom werd de groep opgericht?
Wij willen nadenken over ons dorp en ons inzetten om de dorpsgemeenschap
Beverlo meer te betrekken bij de beleidsontwikkelingen van het dorp.
Een lange termijnvisie  is prioritair bij de ontwikkeling van de plannen.
Waar willen wij binnen 10 of 20 jaar naar toe en welke zijn de doelstellingen
voor dit dorp. Als groep willen wij nadenken, ideeën formuleren, toetsen met
de bevolking en deze overmaken aan de diverse instanties voor wie ze
bestemd zijn.
Steeds willen wij dat deze kaderen in een basisidee over de ontwikkeling van
ons dorp.
Wij weten goed dat Beverlo geen eiland op zich is maar dat de ontwikkeling
van deze deelgemeente moet kaderen binnen een geheel. Zijnde “ De Stad
Beringen.”
Maar binnen dit geheel willen wij een duidelijke herkenbaarheid blijven
hebben met een maximale mogelijkheid tot ontplooiing.

Werking.
Ten gepaste tijde vergadert de groep op basis van een vooropgestelde
dagorde en met een frequentie al naargelang de behoefte.
Tijdens de vergadering wordt steeds gestreefd naar consensus en in geval dit
niet mogelijk is wordt een meerderheidsstandpunt geformuleerd en in de
verslaggeving worden eveneens de minderheidsstandpunten vermeld.
De groep zal trachten eerst een algemene visie over de toekomst van Beverlo
te formuleren en op basis hiervan een aantal concrete stappen zetten om deze
algemene visie zo goed mogelijk over te brengen naar de diverse instanties en
daar waar het moet zelf initiatieven te nemen om tot de realisatie te komen
van de algemene visie.


Reeds gevoerde gesprekken vooraf.
Gesprek met schepen Ann Cuypers over de wijziging van het BPA Beverlo.
Wij onthouden hier uit.
- Meer bouwmogelijkheden voor binnenliggende zones in de dorpkom.
- Twee gebieden langs N72 herbekijken in functie van ruimtelijke
invulbaarheid zijnde binnenliggende gronden familie Reynders tussen
N72 en Twaalf Meilaan en de gronden om en rond de Rijksschool
achter de kerk van Beverlo
- Meer handel verplichten op gelijkvloers van de Dorpsstraat en
Korspelse stwg. En Heppense stwg binnen de omleidingsweg N72.
- Meergezinswoningen toelaten langs Heppense stwg, Korspelse stwg
en Eindekensstraat.

Gesprek met vertegenwoordiger van UNIZO. (Eric Bervoets)
Wij onthouden hier uit.
- In Beverlo is geen actieve werking van UNIZO. Er zijn wel een
beperkt aantal aangesloten leden.
- Er bestaan provinciale subsidies waardoor de Stad iemand kan
gelasten om dorpsontwikkelingstudies uit te voeren en te begeleiden.
- UNIZO wil haar invloed aanwenden om te ijveren voor een
buurtwinkel in Beverlo.

Gesprek met Paul Ooms en René Kenens over hun zicht op de ontwikkeling
van Beverlo Dorp.
Willy Stuyck was ook gevraagd maar verhinderd.
Hieruit onthouden wij:
- Het punt aan de kerk blijft een heikel punt en is reeds meerdere
malen aangekaart bij de hogere instanties maar er is nog steeds geen
doorbraak. De Heer Geys Moors van het Vlaams gewest is hier voor
bevoegd.
- De Stad ijvert nog steeds voor de omleidingsweg tussen Tessenderlo
en Beverlo
(einde Heppense stwg.) Voorlopig nog steeds niet weerhouden. De
meningen over het nut van deze weg zijn verdeeld. Vooral door het
feit dat de weg niet doorloopt zoals weleer gepland Tessenderlo-
Kessenich.
- Zowel Paul als René zien wel wat in de ontwikkeling en valorisatie
van het gebied rond de RITO. Volgens René is er met de mensen van
RITO wel te praten i.v.m. de valorisatie van de omgeving.
- Meer parking in de nabije buurt van het dorp blijft belangrijk.
De toekomst!